Statut Stowarzyszenia

Załącznik do uchwały Nr 6/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Grupa Rozwoju Lokalnego „Pradolina Łeby” z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie
 
STATUT
GRUPY ROZWOJU LOKALNEGO „Pradolina Łeby”
 
 
 
Rozdział I
 
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
1. Stowarzyszenie Grupa Rozwoju Lokalnego „Pradolina Łeby”, zwana dalej GRL, działa na podstawie przepisów:
 
1)     ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. N 72, poz. 619);
2)     ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.  Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.);
3)     rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1)
4)     rozporządzenia Komisji (WE) Nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120/1 z 10.5.2007)
 
oraz niniejszego Statutu.
 
§ 2
 
1.     GRL jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.
2.    GRL działa jako Stowarzyszenie i jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, działającym niezarobkowo na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od sektora rybactwa.
 
§ 3
 
1.     Siedzibą GRL jest Gniewino.
2.     Terenem działania GRL jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3.     GRL dla realizacji swych celów może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 
§ 4
 
GRL posiada osobowość prawną.
 
§ 5
 
1.    GRL opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
2.    GRL nie prowadzi działalności gospodarczej.
 
§ 6
 
GRL może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
 
§ 7
 
GRL używa pieczęci i wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
§ 8
 
Nadzór nad działalnością GRL sprawuje Marszałek Województwa Pomorskiego.
 
§ 9
 
GRL powołuje się na czas nieograniczony.
 
 
Rozdział II
 
Cele LGR

§ 10
1.            Cele GRL obejmują:
 
1)         Minimalizację zaniku sektora rybactwa;
2)         Rekonwersję obszarów dotkniętych zmianami w sektorze rybactwa;
3)         Poprawę jakości życia w społecznościach rybackich i infrastruktury rybackiej;
4)         Budowanie potencjału wśród beneficjentów funduszy unijnych i programów pomocowych;
5)         Dywersyfikację zatrudnienia w kierunku działalności poza sektorem rybactwa;
6)         Poprawę atrakcyjności gospodarczej obszarów związanych z sektorem rybactwa;
7)         Ochronę i poprawę stanu środowiska obszarów związanych z sektorem rybactwa;
8)         Rozwój i regenerację osad i wiosek z głęboko zakorzenioną działalnością rybacką
i tradycjami;
9)         Opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (zwanej dalej LSROR) w rozumieniu ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz zapisów Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" zwanego dalej „PO RYBY”;
10)      Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
11)      Działalność charytatywną;
12)      Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
13)      Działalność na rzecz mniejszości narodowych;
14)      Ochronę i promocję zdrowia;
15)      Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
16)      Upowszechnianie i ochronę praw kobiet i mężczyzn oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
17)      Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
18)      Naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
19)      Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
20)      Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji;
21)      Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
22)      Ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
22a) Podejmowanie działań wspierających inicjatywy i projekty dotyczące efektywnego wykorzystania zasobów odnawialnych źródeł energii
23)      Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
24)      Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
25)      Ratownictwo i ochronę ludności;
26)      Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą;
27)      Upowszechnianie i ochronę praw konsumentów;
28)      Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
29)      Promocję i organizację wolontariatu;
30)      Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz innych partnerów GRL w zakresie zgodnym z celami GRL.
 
Celem głównym GRL jest zrównoważony rozwój gmin obszaru GRL Pradolina Łeby z udziałem społeczności mieszkańców, w tym także poprzez wspieranie wszelkich działań instytucji, organizacji, przedsiębiorstw, grup nieformalnych i osób fizycznych na terenie tych gmin, współpracę z tymi podmiotami i współrealizację zadań.
 
§ 11
 
GRL realizuje swoje cele poprzez:
 
1)    aplikowanie o środki zewnętrzne w celu realizacji projektów na rzecz lokalnego rozwoju społecznego
2)    działania na rzecz rozwoju i odnowy wsi
3)    promocja oferty turystycznej, gastronomicznej, gospodarczej a także produktów lokalnych obszaru
4)    podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych; animowanie działań społeczności lokalnej;
5)    udzielanie wsparcia instytucjom i mieszkańcom obszaru w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych; prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania i rozliczania projektów;
6)    realizacja własnych projektów edukacyjnych i grantowych
7)    inicjowanie i uczestniczenie w projektach współpracy między różnymi podmiotami;
8)    wspieranie podmiotów, programów i inicjatyw ukierunkowanych na realizację celów lokalnych strategii rozwoju z zaangażowaniem mieszkańców
9)    współpraca i wymiana doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem GRL;
10) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywnością ludności na obszarach położonych w obszarze działania GRL;
11) budowanie zasad i form porozumienia miedzy sektorami organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, agend rządowych oraz sektorem biznesu,
12) promocja obszarów wiejskich położonych na obszarze działania GRL
13) promowanie rozwiązań przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców obszar GRL, w tym przeciwdziałanie bezrobociu i jego negatywnym skutkom,
14) prowadzenie wspólnych działań promocyjnych, szczególnie w celu przyciągania inwestorów, ale także turystów,
15) Organizowanie i finansowanie:
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
c) działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
 
 
 
Rozdział III
 
Członkowie LGD, ich prawa i obowiązki
 
§ 12
 
1.     GRL zrzesza członków:
 
1)     zwyczajnych;
2)     wspierających;
3)     honorowych.
 
2.     Członkiem zwyczajnym GRL może być osoba, która spełnia warunki określone
w ustawie Prawo o stowarzyszeniach i uczestniczy w spotkaniu założycielskim lub złoży pisemną deklarację wg wzoru przygotowanego przez Zarząd lub Komitet Założycielski i przedstawi pozytywną opinię pięciu członków Stowarzyszenia.
 
3.     Członkiem zwyczajnym GRL może być też osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi uchwałę organu uprawnionego do podejmowania takich decyzji i wskaże swojego reprezentanta w GRL, który uczestniczy w spotkaniu założycielskim. Osoba prawna musi złożyć pisemną deklarację wg wzoru przygotowanego przez Zarząd lub Komitet Założycielski podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentowania na zewnątrz danej osoby prawnej. W uchwale organu stanowiącego powinien być zapis dotyczący deklaracji działania osoby prawnej na rzecz rozwoju obszaru objętego LSROR.
 
4.     Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje wsparcie materialne, w tym opłacanie składek członkowskich lub organizacyjne działalności GRL. Deklaracja przystąpienia członka wspierającego do Stowarzyszenia nie wymaga pozytywnej opinii członków stowarzyszenia a jedynie akceptacji Zarządu w formie uchwały.
 
5.     Członkiem honorowym GRL może być osoba fizyczna oraz osoba prawna. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla działalności GRL.
 
§ 13
 
1.    Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa zwyczajnego i wspierającego w GRL następuje na podstawie uchwały Zarządu GRL lub - do czasu powołania Zarządu LGR - Komitetu Założycielskiego.
 
2.    Od uchwały Zarządu w przedmiocie nienabycia członkostwa, jak i wykluczenia członka GRL przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia stosownej uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna
i podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, ale nie później niż
w terminie do 6 miesięcy od złożenia odwołania.
 
§ 14
 
1.     Członek zwyczajny GRL ma obowiązek:
 
1)     Propagować cele GRL i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji;
2)     Przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz GLR;
3)     Opłacać składki członkowskie;
4)     Brać udział w Walnych Zebraniach Członków.
 
2.     Członek zwyczajny GRL ma prawo:
 
1)   Wybierać i być wybieranym do władz GRL;
2)   Składać Zarządowi GRL wnioski dotyczące działalności GRL;
3)   Brać udział w organizowanych przez LGR przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym;
4)   Wstępu na organizowane przez GRL imprezy kulturalne.
 
§ 15
 
1.    Członek wspierający i członek honorowy mają prawo:
1) uczestniczenia w działalności GRL tak jak członek zwyczajny, ale nie może wybierać i być wybieranym do władz GRL.
2) z głosem doradczym brać udział w pracach Stowarzyszenia, w tym w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków
2.    Członek wspierający ma obowiązek:
1) Propagować cele GRL i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji;
2) Opłacać składki członkowskie
2) Przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz GRL;
3) Wypełnić deklarację przystąpienia jako członka wspierającego.
 
§ 16
 
Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego i wspierającego GRL następuje wskutek:
 
1)     Złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji lub zgonu - w przypadku osoby fizycznej;
 
2)     Złożenia Zarządowi uchwały z decyzją o wystąpieniu z GRL przez organ osoby prawnej, uprawniony do podejmowania tego typu decyzji, likwidacji osoby prawnej  
- w przypadku osoby prawnej;
 
3)     Wykluczenia przez Zarząd:
 
a)      za działalność niezgodną ze Statutem, uchwałą władz GRL lub na szkodę GRL,
b)      z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
c)      z powodu nieopłacania składek (dotyczy członków zwyczajnych) lub wstrzymania zadeklarowanego wsparcia (dotyczy członków wspierających) przez okres 6 miesięcy, po uprzednim upomnieniu,
d)      z powodu braku udziału w dwóch kolejnych Walnych Zebraniach Członków bez usprawiedliwienia nieobecności. Nie dotyczy to Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków
 
§ 17
 
Utrata członkostwa przez członka honorowego GRL następuje wskutek:
 
1.    Złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji lub zgonu - w przypadku osoby fizycznej;
 
2.    Złożenia Zarządowi uchwały z decyzją o wystąpieniu z GRL przez organ osoby prawnej, uprawniony do podejmowania tego typu decyzji, likwidacji osoby prawnej 
- w przypadku osoby prawnej;
 
3.    Uchwały Walnego Zebrania Członków:
 
a)    za działalność niezgodną ze Statutem, uchwałą władz GRL lub na szkodę GRL,
b)    z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.
§ 17a
1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji (listem lub mailem) do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie to rozpatruje się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 
 
Rozdział IV
 
Władze LGR
 
§ 18
 
1.     Władzami GRL są:
 
1)     Walne Zebranie Członków;
2)     Komitet;
3)     Zarząd;
4)     Komisja Rewizyjna.
 
2.     Kadencja władz GRL trwa 4 lata.
3.     W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
4.     Wybory Komitetu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w sposób jawny, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w trybie jawnym lub tajnym w pierwszym terminie zwołania Walnego Zebrania Członków, a w drugim terminie, który następuje co najmniej 30 minut po pierwszym terminie, może ono skutecznie obradować przy obecności ponad 1/3 członków. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków może wprowadzić sposób tajny wyborów na wniosek uczestnika Walnego Zebrania Członków.
5.     Jedna osoba nie może być jednocześnie członkiem Zarządu lub Komitetu lub Komisji Rewizyjnej.
6.     Członkom Zarządu, Komitetu i Komisji Rewizyjnej w trakcie sprawowania funkcji przysługuje dieta lub zwrot kosztów podróży za czynności związane z pełnieniem funkcji w tych organach.
 
Walne Zebranie Członków
 
§ 19
 
Najwyższą władzą GRL jest Walne Zebranie Członków, do którego kompetencji należy
w szczególności:
 
1)     Uchwalanie kierunków i programu działania GRL, w tym uchwalenie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR),
2)     Ustalanie liczby członków Komitetu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3)     Wybór i odwołanie członków Komitetu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4)     Rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu, Komitetu
i Komisji Rewizyjnej;
5)     Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
6)     Uchwalanie zmian Statutu;
7)     Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia GRL do innych organizacji;   
8)     Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania GRL;
9)     Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków GRL;
10)  …(skreślony)
11)  Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego;
12)  Ustalanie wysokości składek członkowskich;
13)  Zatwierdzanie wniosku członków Komitetu o zmianę członka wykazującego się nieobiektywnością w ocenie projektów,
14)   Zatwierdzanie regulaminów:
a)      Walnego Zebrania Członków, w tym zasad wyboru i zmiany członków Komitetu,
b)     pracy Zarządu,
c)      pracy Komisji Rewizyjnej,
d)     pracy Komitetu, w tym zasad wykluczania z obrad Komitetu jej członka powiązanego z wnioskodawcą ocenianego przez Komitet projektu oraz wnioskowania do Walnego Zebrania Członków o zmianę członka wykazującego się nieobiektywnością w ocenie projektów,
15)  Ustalanie wysokości diet dla członków Zarządu, Komitetu i Komisji Rewizyjnej.
 
 
§ 20
 
1.      Walne Zebranie Członków może być zwyczajne (zwane dalej Walnym Zebraniem Członków) lub nadzwyczajne.
2.     Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na 12 miesięcy na lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków drogą elektroniczną lub listami poleconymi oraz w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem. Pierwsze Walne Zabranie Członków zwołuje Komitet Założycielski w terminie 1 miesiąca od daty rejestracji GRL w Krajowym Rejestrze Sądowym.
3.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a.    z własnej inicjatywy;
b.    na żądanie Komisji Rewizyjnej;
c.    na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, niezwłocznie, jednak nie później niż do 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków drogą elektroniczną lub listami poleconymi oraz w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem.
Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno obradować tylko i wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
4.     Do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków mają prawo wszyscy członkowie GRL – członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, a członkowie wspierający
i honorowi – z głosem doradczym.
5.     Uchwały Walnego Zebrania Członków, zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w trybie jawnym lub tajnym w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który następuje co najmniej 30 minut po pierwszym terminie, może ono skutecznie obradować przy obecności ponad 1/3 członków. Tryb tajny wprowadzany jest na wniosek uczestnika Walnego Zebrania Członków po jego przyjęciu przez Walne Zebranie Członków.
6.     Każdemu członkowi zwyczajnemu GRL obecnemu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos.
7.     Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący wybierany w sposób jawny spośród kandydatur zgłoszonych na początku Walnego Zebrania Członków.
 
Komitet
 
§21
 
1.    W skład Komitetu wchodzi od 20 do 30 członków wybieranych spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia zgodnie z następującymi zasadami:
1.      Co najmniej połowę członków Komitetu stanowią osoby reprezentujące podmioty sektora społecznego i gospodarczego;
2.      Co najmniej połowę członków Komitetu stanowią osoby reprezentujące podmioty sektoru rybactwa;
3.      W Komitecie są reprezentanci społeczności (mieszkańców lub podmiotów prawnych mających siedzibę na terenie danej gminy) wszystkich gmin, które są członkami GRL;
4.      W Komitecie są reprezentanci każdego z trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego, w ilości co najmniej trzech osób z każdego sektora;
5.      Co najmniej 75% składu komitetu stanowią osoby zameldowane  na obszarze objętym LSROR.
2.    Co najmniej 7 członków Komitetu może złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem
o odwołanie innego członka Komitetu. Wniosek taki jest rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.
3.    Komitet wybiera ze swego grona Przewodniczącego i trzech Wiceprzewodniczących.
4.    Do wyłącznej kompetencji Komitetu należy wybór operacji, które mają być realizowane
w ramach opracowanej LSROR.
5.    Wybór operacji, o których mowa w ust. 4, dokonywany jest w formie uchwały Komitetu, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w tym Przewodniczącego lub co najmniej jednego
z Wiceprzewodniczących w trybie jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego, prowadzącego posiedzenie Komitetu.
6.    Członek Komitetu, który jest wnioskodawcą wybieranej przez Komitet operacji lub zgłosi powiązanie z daną operacją lub co do którego zachodzi podejrzenie stronniczości przy wyborze danej operacji zostaje wykluczony z tego wyboru. Procedurę wykluczenia określa regulamin Komitetu.
7.    Posiedzenia Komitetu zwołuje jej Przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba
w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz  w roku.
8.    Posiedzenia Komitetu prowadzi jej Przewodniczący lub jeden z Wiceprzewodniczących.
9.    Członek Komitetu nie może prowadzić odpłatnej działalności lub świadczyć pracy, polegającej na doradztwie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie lub w ubieganiu się o pomoc przyznawaną w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
 
Zarząd
 
§ 22
 
1.    Zarząd składa się z 3-7 osób.
2.    Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa.
3.     Zarząd może utworzyć Biuro GRL wspierające jego prace. 
4.    Do kompetencji Zarządu należy:
1)   Przyjmowanie i wykluczanie członków GRL;
2)   Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
3)   Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
4)   Zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
5)   Powoływanie i odwoływanie kierownika Biura GRL oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura;
6)   Ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura LGR;
7)   Ustalanie regulaminu Biura GRL;
8)   Opracowywanie projektu LSROR, oraz innych wymaganych przepisami dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSROR;
9)   Przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSROR i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie ze stosownymi przepisami
i instrukcjami;
10) Realizacja LSROR zgodnie z zasadami wynikającymi ze stosownych przepisów, w tym ogłaszanie konkursów na projekty z zakresu działania Osi 4 PO RYBY, przyjmowanie i przedkładanie Komitetowi zgłoszonych operacji, celem dokonania ich wyboru do realizacji w ramach strategii;
11) Opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych;
12) Wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSROR w ramach Osi 4 PO RYBY, za wyjątkiem tych, które należą do wyłącznej kompetencji Komitetu.
5.     Do reprezentowania GRL i składania oświadczeń w zakresie innym niż sprawy majątkowe upoważniony jest każdy członek Zarządu.
6.     Do zaciągania zobowiązań majątkowych do kwoty 2500,00 zł, upoważniony jest Prezes jednoosobowo albo Wiceprezes działający łącznie z innym członkiem Zarządu, natomiast powyżej 2500,00 zł, upoważniony jest Prezes działający łącznie z innym członkiem Zarządu albo Wiceprezes działający łącznie innym członkiem Zarządu.
7.     Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności – głos Wiceprezesa.
8.     Członek Zarządu nie może prowadzić odpłatnej działalności lub świadczyć pracy, polegającej na doradztwie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie lub w ubieganiu się o pomoc przyznawaną w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
 
Komisja Rewizyjna
 
§23
 
1.     Komisja Rewizyjna składa się z 3-7 osób.
2.     Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego.
3.     Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4.     Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 
1)     Kontrola bieżącej pracy GRL;
2)     Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu i Komitetu na Walnym Zebraniu Członków;
3)     Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków;
4)     Dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe GRL zgodnie z przepisami o rachunkowości;
5)     Kontrola rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Komitetu, w tym szczególnie sprawozdań finansowych oraz wydawanie opinii w tym zakresie.
 
5.     Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy składu Komisji, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji,
a w przypadku jego nieobecności - głos Wiceprzewodniczącego.
6.     Członek Komisji Rewizyjnej nie może prowadzić odpłatnej działalności lub świadczyć pracy, polegającej na doradztwie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie lub w ubieganiu się o pomoc przyznawaną w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
 
 
Rozdział V
 
Majątek i postanowienia końcowe
 
§ 24
 
1.     Majątek GRL powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji
i dotacji oraz ofiarności publicznej.
2.     Funduszami i majątkiem GRL zarządza Zarząd.
 
 
 
§ 25
 
1.     GRL rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2.     Podejmując uchwałę o rozwiązaniu GRL, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku GRL.
3.     W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego
z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. N 72, poz. 619); ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r.  Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.); rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1); rozporządzenia Komisji (WE) Nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120/1
z 10.5.2007).
 
§26
 
Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem jego zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Copyright ©2017 Stowarzyszenie Grupa Rozwoju Lokalnego "Pradolina Łeby", All Rights Reserved.
84-250 Gniewino, ul. Szkolna 3 (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 668 521 941)